Η Dr Αθηνά Σούκα έχει δημοσιεύσει τα εξής:

1. Snijders RJM, Sebire NJ, Souka A, Nicolaides KH. Fetal exomphalos and chromosomal defects: Relation to maternal age and gestation. Ultrasound Obstet Gynaecol 1995; 6:327-9.

2. Snijders RJM, Sebire NJ, Psara N, Souka A, Nicolaides KH. Prevalence of fetal facial cleft at different stages of pregnancy. Ultrasound Obstet Gynaecol 1995; 6:250-5.

3. Sepulveda W, Sebire NJ, Souka A, Snijders RJM, Nicolaides KH. Diagnosis of the Meckel-Gruber syndrome at 11-14 weeks gestation. Am J Obstet Gynecol 1997; 176:316-19.

4. Souka AP and Nicolaides KH. Diagnosis of fetal abnormalities at the 10-14 week scan. Ultrasound Obstet Gynecol 1997;10: 429-42.

5. Souka AP, Snidjers RJM, Novakov A, Soares W, Nicolaides KH. Defects and syndromes in chromosomally normal fetuses with increased nuchal translucency thickness at 10-14 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 1988; 11:391-400.

6. Snidjers RJM, Sebire NJ, Nayar R, Souka AP, Nicolaides KH. Increased nuchal translucency in trisomy 13 fetuses at 10-14 weeks of gestation. Am J Med Genetics 1999; 86:205-207.

7. Snidjers RJM, Noble P, Sebire NJ, Souka AP, Nicolaides KH. UK Multicentre project on assessment of risk of trisomy 21 by maternal age and nuchal-translucency thickness at 10-14 weeks of gestation. Lancet 1998; 351:343-46.

8. Heath VCF, Southall TR, Souka AP, Elisseou A, Nicolaides KH. Cervical length at 23 weeks of gestation: prediction of spontaneous preterm delivery. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12:312-17.

9. Heath VCF, Southall TR, Souka AP, Novakov A, Nicolaides KH. Cervical length at 23 weeks of gestation: Relation to demographic characteristics and previous obstetric history. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: 304-11.

10. Heath VCF, Souka AP, Erasmus I, Gibb DMF, Nicolaides KH. Cervical length at 23 weeks of gestation: The role of Shirodkar cerclage for the short cervix. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: 318-22.

11. Souka AP, Heath VCF, Flint S, Sevastopoulou I, Nicolaides KH. Cervical length at 23 weeks of gestatiopn in twins: prediction of spontaneous preterm delivery. Obstet Gynecol 1999, 94: 450-4.

12. Souka A, Heath V. Increased nuchal translucency and normal karyotype. Chapter 2. In Nicolaides KH, Sebire NJ, Snijders JM (eds). The 11-14-week scan: The diagnosis of fetal abnormalities. Parthenon Press,1999.

13. Makrydimas G, Souka AP, Skentou H, Lolis D, Nicolaides KH. Osteogenesis imperfecta and other skeletal dysplasias presenting with increased nuchal translucency in the first trimester. Am J Med Genetics 2001; 98:117-120.

14. Sebire NJ, Souka A, Skentou H, Geerts L, Nicolaides KH. First trimester diagnosis of monoamniotic twin pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 2000; 16:223-225.

15. Sebire NJ, Souka A, Skentou H, Geerts L, Nicolaides KH. Early prediction of severe twin-to-twin transfusion syndrome. Human Reproduction 2000; 15:2008-10.

16. Souka AP. The 11-14-week scan. Archives of Hellenic Medicine 2000; 17:463-476.

17. Skentou H, Souka AP, To MS, Liao AW, Nicolaides KH. Prediction of preterm delivery in twins by cervical assessment at 23 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;17:7-10.

18. Cicero S, Skentou H, Souka A, To MS, Nicolaides KH. Cervical length at 22-24 weeks of gestation: comparison of transvaginal and transperineal-translabial sonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;17:335-40.

19. Souka AP, Krampl E, Bakalis S, Heath V, Nicolaides KH. Outcome of pregnancy in chromosomally normal fetuses with increased nuchal translucency in the first trimester. Ultrasound Obstet Gynecol 2001;18:9-17.

20. Nicolaides KH, Souka AP, Noble P. Fetal nuchal translucency at 10-14 weeks of gestation. Chapter 48. In Fetal Medicine: Basic Science and Clinical Practice. CH Rodeck and MJ Whittle (eds). Churchill Livingstone, London 2001.

21. Souka AP, Bower S, Geerts L, Huggon I, Nicolaides KH. Blackfan-Diamond anemia and dyserythropoietic anemia presenting with increased nuchal translucency at 12 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 2002 ;20:197-9

22. Souka AP, Raymond FL, Mornet E, Geerts L, Rane S, Nicolaides KH. Hypophosphatasia associated with increased nuchal translucency: a report of three consecutive pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 2002 ;20:294-5.

23. Souka AP, Krampl E, Geerts L, Nicolaides KH. Congenital lymphedema presenting with increased nuchal translucency at 13 weeks of gestation. Prenat Diagn 2002; 22: 91-92.

24. Souka AP, Skentou H, Geerts L, Bower S, Nicolaides KH. Congenital nephrotic syndrome presenting with increased nuchal translucency in the first trimester. Prenat Diagn 2002; 22: 93-95.

25. Antsaklis A, Souka AP, Daskalakis G, Kavalakis Y, Michalas S. Second-trimester amniocentesis vs chorionic villus sampling for prenatal diagnosis in multiple gestations. Ultrasound Obstet Gynecol 2002; 20:476-481.

26. Souka AP, Haritos T, Basayiannis K, Noikokyri N, Antsaklis A. Intrapartum ultrasound for the examination of the fetal head position in normal and obstructed labour. J Mat Fet Neonat Med 2003;13(1):59-63.

27. Antsaklis A, Daskalakis G, Souka AP, Kavalakis Y, Michalas S. Fetal blood sampling in twin pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 22: 377-379.

28. Souka AP, Kavalakis Y, Daskalakis G, Papantoniou N, Koutra P, Mesogitis S, Antsaklis A. Pregnancy outcome after multifetal pregnancy reduction. J Matern Fetal Neonatal Med. 2004 ;16(1):27-31.

29. Antsaklis A, Souka AP, Daskalakis G, Papantoniou N, Koutra P, Kavalakis Y, Mesogitis S. Embryo-reduction vs expectant management in triplet pregnancies. J Mat Fet Neonat Med 2004; 16(4):219-22.

30. Souka ΑP, Pilalis A, Kavalakis Y, Kosmas Y, Antsaklis P, Antsaklis A. Assessment of fetal anatomy at the 11-14 weeks ultrasound examination. Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 24(7):730-4.

31. Souka AP. Increased nuchal translucency with normal karyotype. Chapter 3. In KH Nicolaides, NJ Sebire, RJM Snijders and AP Souka (eds). The 11-14-week scan. The diagnosis of fetal abnormalities. Parthenon Press, 2004. Ελληνική μετάφραση από Α.Σούκα και Χ.Σκέντου.

32. Πιλάλης Α, Σούκα Α, Καβαλάκης Ι, Κοσμάς Π, Αντσακλής Π, Αντσακλής Α. Εκτίμηση της εμβρυϊκής ανατομίας στο υπερηχογράφημα των 11-14 εβδομάδων. Υπερηχογραφία 2004; 1: 125-131.

33. Souka AP, Daskalakis G, Basayiannis C, Pilalis A, Antsaklis A. Υπερηχογραφική διάγνωση συγγενούς διαφραγματοκήλης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Υπερηχογραφία 2005; 2(3): 145-149

34. Souka AP, von Kaisenberg CS, Hyett JA, Sonek JD, Nicolaides KH. Increased nuchal translucency with normal karyotype. Am J Obstet Gynecol 2005;192(4):1005-21.

35. Mavrou A, Kolialexi A, Souka A, Pilalis A, Kavalakis Y, Antsaklis P, Kanavakis E, Antsaklis A. First-trimester NRBC count in maternal circulation: correlation with doppler ultrasound studies.
J Histochem Cytochem. 2005 Mar;53(3):315-7.

36. AP Souka and A Antsaklis. Fetal anatomy on the first trimester of pregnancy. Chapter 6. In A.Kurjak and J Bajo Arenas (eds). The Donald School Textbook of Transvaginal Sonography. Jaypee Brother Medical Publishers Ltd, 2005.

37. Souka AP, Pilalis A, Kavalakis I, Antsaklis P, Papantoniou N, Mesogitis S, Antsaklis A. Screening for major structural abnormalities at the 11-14 weeks ultrasound scan. Am J Obstet Gynecol 2006; 194:393-396.

38. Daskalakis G, Souka AP, Kavalakis I, Antsaklis P, Antsaklis A. Short-rib-polydactyly syndrome presenting with increased nuchal translucency in a high-risk family. Fetal Diagn Therapy 2006; 21 (5): 401-403.

39. Pilalis A, Souka AP, Antsaklis P, Kavalakis I, Papantoniou N, Mesogitis S, Antsaklis A. Screening for pre-eclampsia and fetal growth restriction by uterine dopplers and PAPP-A at the 11-14 weeks ultrasound scan. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 29(2):135-40.

40. Pilalis A, Souka AP, Antsaklis P, Basayiannis K, Benardis P, Papantoniou N, Mesogitis S, Antsaklis A. Screening for preeclampsia and small for gestational age fetuses at the 11-14 weeks scan by uterine artery dopplers. Acta Obstet Gynecol Scandinav 2007;86 (5): 530-4.

41. Mavrou A, Kouvidi E, Antsaklis A, Souka A, Kitsiou Tzeli S, Kolialexi A. Identification of nucleated red blood cells in maternal circulation: A second step in screening for fetal aneuploidies. Prenat Diagn 2007; 27(2):150-3.

42. Daskalakis G, Anastasakis E, Souka A, Manoli A, Koumpis C, Antsaklis A. First trimester ultrasound diagnosis of congenital diaphragmatic hernia. J Obstet Gynaecol Res.2007 :33(6):870-2.

43. Souka AP, Michalitsi VD, Skentou H, Euripioti H, Papadopoulos GK, Kassanos D, Messinis IE, Salamalekis EE. Attitudes of pregnant women regarding termination of pregnancy for fetal abnormality. Prenat Diagn. 2010; 30(10):977-80.

44. Souka AP, Papastefanou I, Michalitsi V, Papadopoulos G, Kassanos D. A predictive model of short cervix at 20-24 weeks using first trimester cervical length measurement and maternal history.
Prenat Diagn. 2011 Feb;31(2):202-6.

45. Souka AP, Papastefanou I, Michalitsi V, Salambasis K, Chrelias C, Salamalekis G, Kassanos D. Cervical length changes from the first to second trimester of pregnancy, and prediction of preterm birth by first-trimester sonographic cervical measurement. J Ultrasound Med. 2011 Jul;30(7):997-1002.

46. Papastefanou I, Souka AP, Pilalis A, Panagopoulos P, Kassanos D. Fetal intracranial translucency and cisterna magna at 11 to 14 weeks: reference ranges and correlation with chromosomal abnormalities. Prenat Diagn. 2011 Dec; 31(12):1189-92.

47. Souka AP, Papastefanou I, Pilalis A, Michalitsi V, Kassanos D. Performance of third-trimester ultrasound for prediction of small-for-gestational-age neonates and evaluation of contingency screening policies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2012 May;39(5):535-42.

48. Papastefanou I, Souka AP, Pilalis A, Eleftheriades M, Michalitsi V, Kassanos D. First trimester prediction of small- and large-for-gestation neonates by an integrated model incorporating ultrasound parameters, biochemical indices and maternal characteristics. Acta Obstet Gynecol Scand. 2012 Jan;91(1):104-11.

49. Papastefanou I, Souka A, Eleuftheriades M, Pilalis A, Kassanos D. First trimester fetal ultrasound parameters associated with PAPP-A and fβ-hCG. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Jul;25(7):1029-33.

50. Pilalis A, Basagiannis C, Eleftheriades M, Faros E, Troukis E, Armelidou E, Papastefanou I, Souka AP. Evaluation of a two-step ultrasound examination protocol for the detection of major fetal structural defects. J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Sep;25(9):1814-7.

51. Pilalis A, Souka AP, Papastefanou I, Michalitsi V, Panagopoulos P, Chrelias C, Kassanos D. Third trimester ultrasound for the prediction of the large for gestational age fetus in low-risk population and evaluation of contingency strategies. Prenat Diagn. 2012 Sep;32(9):846-53.

52. Kavalakis I, Souka AP, Pilalis A, Papastefanou I, Kassanos D. Assessment of the posterior brain at 11-14 weeks for the prediction of open neural tube defects. Prenat Diagn. 2012 Dec;32(12):1143-6.

53. Souka AP, Pilalis A, Papastefanou I, Salamalekis G, Kassanos D.
Reproducibility study of crown-rump length and biparietal diameter measurements in the first trimester. Prenat Diagn. 2012 Dec;32(12):1158-65.

54. Souka AP, Papastefanou I, Pilalis A, Michalitsi V, Panagopoulos P, Kassanos
D. Performance of the ultrasound examination in the early and late third
trimester for the prediction of birth weight deviations. Prenat Diagn. 2013; 33(10):915-20.

55. Eleftheriades M, Grigoriadis C, Sotiriadis A, Botsis D, Konstantinidou A,
Souka AP. Intracranial translucency and spinal cord defects: early prenatal
diagnosis of diastematomyelia. J Ultrasound Med. 2013 ; 32(9):1676-7.
56. Souka AP, Papastefanou I, Michalitsi V, Pilalis A, Kassanos D. Specific
formulas improve the estimation of fetal weight by ultrasound scan. J Matern
Fetal Neonatal Med. 2014;27(7):737-42.

57. Eleftheriades M, Papastefanou I, Lambrinoudaki I, Kappou D, Lavranos D,
Akalestos A, Souka AP, Pervanidou P, Hassiakos D, Chrousos GP. Elevated placental growth factor concentrations at 11-14 weeks of gestation to predict gestational diabetes mellitus. Metabolism. 2014 ;63(11):1419-25.

58. Papastefanou I, Pilalis A, Chrelias C, Kassanos D, Souka AP. Screening for
birth weight deviations by second and third trimester ultrasound scan. Prenat
Diagn. 2014 ;34(8):759-64.

59. Papastefanou I, Kappou D, Souka AP, Pilalis A, Chrelias C, Siristatidis C,
Kassanos D. Reproducibility study of fetal 3-D volumetry in the first trimester:
effect of fetal size and rotational angle of VOCAL software. Ultrasound Med Biol.
2014;40(5):877-83.

60. Papastefanou I, Kappou D, Souka AP, Chrelias C, Siristatidis C, Pilalis A,
Kassanos D. Fetal volume at 11-14 gestational weeks: reference ranges and
association with first trimester biochemical and biophysical markers. J Perinat
Med. 2014;42(1):107-12.

61. Parthenis C, Koleskas D, Spanoudaki C, Delivoria V, Souka A. Upper limb
vascular occlusion in the recipient of a monochorionic twin pair. J Matern Fetal
Neonatal Med. 2015 ;28(8):922-3.

62. Papastefanou I, Souka AP, Eleftheriades M, Pilalis A, Chrelias C, Kassanos D. Predicting fetal growth deviation in parous women: combining the birth weight of the previous pregnancy and third trimester ultrasound scan. J Perinat Med. 2015;43(4):485-92.

63. Souka AP, Papastefanou I, Papadopoulos G, Chrelias C, Kassanos D. Cervical length in late second and third trimesters: a mixture model for predicting
delivery. Ultrasound Obstet Gynecol. 2015 ;45(3):308-12.

64. Papastefanou I, Pilalis A, Eleftheriades M, Souka AP. Prediction of Preterm
Delivery by Late Cervical Length Measurement after 24 Weeks. Fetal Diagn Ther.2015;38(3):200-4.

65. Kappou D, Papastefanou I, Pilalis A, Kavalakis I, Kassanos D, Souka AP.
Towards detecting open spina bifida in the first trimester: the examination of
the posterior brain. Fetal Diagn Ther. 2015;37(4):294-300.

66. Papastefanou I, Pilalis A, Kappou D, Souka AP. Cervical length at 11-40 weeks: unconditional and conditional longitudinal reference ranges. Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 ;95(12):1376-1382.

67. Souka AP, Pilalis A. Reproducibility of cervical length measurement throughout pregnancy. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;18:1-7.

68. Souka AP, Papastefanou I, Pilalis A, Kassanos D, Papadopoulos G.
Implementation of universal screening for preterm delivery by mid-trimester
cervical-length measurement. Ultrasound Obstet Gynecol. 2019;53 (3):396-401.

69. Souka AP, Pilalis A, Papastefanou I, Eleftheriadis M, Papadopoulos G. Quality assessment of the detailed anomaly ultrasound scan. J Matern Fetal Neonatal Med. 2019;32(4):666-670.