Η καθημερινή ιατρική πράξη μας φέρνει αντιμέτωπους με σειρά από ερωτήματα που αφορούν στη σημασία των ευρημάτων μας και στη βέλτιστη αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών. Επιπλέον χρειάζεται να ελέγχουμε εάν διαγνωστικά και θεραπευτικά μοντέλα που προτείνονται από διεθνή ερευνητικά κέντρα αποδίδουν εξίσου καλά στον ελληνικό πληθυσμό ώστε να μπορούμε να διαμορφώσουμε άποψη για την αξία τους στους ασθενείς μας.

Το αποτέλεσμα της ερευνητικής μας προσπάθειας δημοσιεύεται σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά αφού πρώτα ελεγχθεί από ομάδα ειδικών και στη συνέχεια κρίνεται από την επιστημονική κοινότητα. Τελικά τα συμπεράσματα της έρευνας που έχουν επιβεβαιωθεί από ερευνητικές ομάδες ανά τον κόσμο διαμορφώνουν τα πρωτόκολλα στα οποία βασίζεται η κλινική μας πράξη.

Η συμμετοχή στις ομάδες ειδικών που ελέγχουν τα προτεινόμενα προς δημοσίευση άρθρα είναι ιδιαίτερα τιμητική και ορίζεται από τη δική τους ερευνητική εμπειρία.

CONTRIBUTION TO RESEARCH

In every day clinical practice we face a number of questions regarding the significance of our findings and the best methods to treat the patients. In addition we must be able to check whether the diagnostic and therapeutic models proposed by international research centers are applicable to the greek population and form our own opinion on their merit for our patients.

Our results are published in national and international journals after being scrutinized by a group of experts in a process known as peer review. Finally the conclusions of research efforts globally form the treatment protocols in which we base our practice.

It is a great honor to be asked to participate in an expert review group and this is bestowed to scientists with significant research contribution.

Letter of Recognition